EKP.png

1) Splošno

Za dobave blaga, materiala, izvedbe storitev (v nadaljevanju blago), ponudbe in druge storitve družbe STROJNA GONILA D.O.O., STROINA TRANSMISSIONS D.O.O., STROJNA MARIBOR D.O.O., STROJNA D.O.O. oziroma prodajalca (v nadaljevanju prodajalec), ki so opravljene za pravne in fizične osebe, veljajo, v kolikor ni pisno dogovorjeno drugače, izključno spodaj navedeni pogoji. Splošni ali posebni poslovni pogoji kupca v tem primeru ne veljajo. Ponudbe prodajalca in naročila kupca so načeloma neobvezne, dokler niso sprejete. Ti splošni pogoji poslovanja stopijo v veljavo z dnem potrditve teh pogojev oziroma z dnem potrditve prodajalčeve ponudbe ali sprejema kupčevega naročila. Slovenska verzija ponudbe, pogodbe in drugih listin iz postopka prodaje šteje kot avtentično besedilo in je osnova za presojanje pravic in obveznosti pogodbenih strani v morebitnem sporu.

2) Omejitev pooblastil

Zaposlenci, pogodbeni zastopniki in pogodbeni posredniki prodajalca niso pooblaščeni, da se ustno dogovarjajo drugače, kot je navedeno v teh pisnih pogojih ali v prodajalčevih ponudbah. Dogovori veljajo samo v pisni obliki, zgolj ustne izjave prodajalčevih zastopnikov za prodajalca niso pravno zavezujoče, razen v kolikor niso ti za to izrecno pisno pooblaščeni.

3) Dokumentacija

Ponudbena dokumentacija ostaja v lasti prodajalca ter se brez prodajalčevega predhodnega pisnega soglasja ne sme razmnoževati ali posredovati tretjim osebam. Ponudbena dokumentacija je zaščitena po avtorskem pravu države Slovenije in EU. Kupec (v nadaljevanju so – kupec in – prejemnik dokumentacije in – fizična ali pravna oseba, ki se pogaja ali dobi ponudbo prodajalca ali odda prodajalcu naročilo, ne glede na to, ali je v nadaljevanju sklenjen posel s prodajalcem, obravnavani enako kot kupec) je dolžan na pisno zahtevo prodajalca nemudoma vrniti celotno dokumentacijo v oprijemljivi obliki, vključno z, ne pa omejeno na, vso dokumentacijo, prospekte, računalniške programe, zapiske, prototipe, modele, naprave in njihove kopije, tako v elektronski kot materializirani obliki, ki jo je prejel s prodajalčeve strani, v kolikor ne pride do izstavitve naročila ali realizacije naročila na podlagi določil teh splošnih pogojev ali pa mora dokumentacijo vrniti ne glede na prejšnja določila na našo zahtevo. Vsa tehnična dokumentacija, ki jo posreduje prodajalec ali je navedena v katalogih prodajalca ali je med pogajanji za sklenitev pogodbe posredovana kupcu, predstavlja zgolj in samo tehnične karakteristike, lastnosti izdelkov prodajalca in ne predstavlja nobenega jamstva v pravnem pomenu, razen če ni drugače določeno.

4) Naročanje in potrjevanje naročil

Vsa naročila, kar vključuje tudi naročnikove zahteve po izdaji ponudbe ter prodajalčeve ponudbe (v nadaljevanju naročila ali pogodbe), se prodajalcu posredujejo v pisni obliki. Šteje se, da je naročilo izdano v pisni obliki, če je posredovano prodajalcu po pošti, v elektronski obliki ali po faksu. Kupec mora naročilo jasno in nedvoumno definirati z vsemi potrebnimi podatki in sicer zgolj in samo o artiklu, količini, datumu želene dobave, želeni lokaciji dobave, sicer ima prodajalec pravico naročilo zavrniti. Vse ostale karakteristike naročila kot so: cena, potrditev želenega datuma in želene lokacije dobave, so prepuščene prodajalcu. Prodajalec se zavezuje v roku 72 delovnih ur od prejema naročila poslati kupcu potrditev ali zavrnitev ali spremembe pod katerimi je voljan potrditi naročilo. V primeru, da prodajalec v roku 72 delovnih ur po prejemu naročila ne izda potrditve ali zavrnitve naročila ali ne posreduje sprememb, pod katerimi je voljan sprejeti naročilo, se ne šteje, da je s strani prodajalca naročilo potrjeno in pogodba sklenjena. Šteje se tudi, da je naročilo sprejeto in pogodba sklenjena, v kolikor prodajalec posreduje kupcu na njegovo pisno zahtevo ponudbo za dobavo blaga in kupec pisno potrdi ponudbo v roku 72 delovnih ur. V primeru, da kupec v roku 72 delovnih ur po prejemu ponudbe ne izda potrditve ali zavrnitve ponudbe se šteje, da je s strani kupca ponudba sprejeta in pogodba sklenjena.

5) Pridržek lastne nepravočasne oskrbe s strani dobaviteljev prodajalca

Prodajalčeve potrditve dobav blaga ter s tem povezane obveznosti so pogojene s pravočasno in ustrezno oskrbo s strani prodajalčevih dobaviteljev. Prodajalec ne odgovarja za škode zaradi zamude pri dobavi blaga iz razlogov, ki so na strani prodajalčevega dobavitelja.

6) Dobavni rok, plačilna nesposobnost naročnika, zamude pri prevzemu blaga, zamude prodajalca, prenehanje sodelovanja, odpoved naročil

Dobavni rok se potrdi s strani prodajalca. Če je začetek teka dobavnega roka odvisen od izpolnitve obveznosti kupca kot je dostava zahtevanih podatkov ali plačilo predujma ali drugega pogoja, začne dobavni rok teči z dnem izpolnitve teh pogojev. Dogovorjeni dobavni rok začne teči od datuma prodajalčeve potrditve naročila. Upoštevanje dobavnega roka ima za pogoj pravočasno in vestno izpolnjevanje obveznosti kupca. Za fiksni dobavni posel gre samo v primeru izrecnega pisnega dogovora. V primeru, da pride do zamude dobave iz razlogov, za katere prodajalec ne more odgovarjati (npr. višja sila, zavrnitev ali zamuda pri izdaji uradnih dovoljenj, stavka pri prodajalcu ali zamuda prodajalčevega dobavitelja) in so razlogi za zamudo ustrezno pisno dokumentirani, se dobavni rok podaljša za čas ovirajočih okoliščin. Če so prvotno dogovorjeni termini ali roki prekoračeni za več kot 6 mesecev, se kupec s prodajalcem dogovori za situaciji primerno rešitev. V primeru, da pride do zamude dobave iz razlogov na strani prodajalca, se dobavni rok lahko podaljša za do 7 dni, Prodajalec, ki je v zamudi, ni dolžan povrniti kupcu škode, ki mu je prizadejana z zamudo. V primeru prekoračitve roka za dobavo kupec ne sme odpovedati pogodbe / naročila temveč mora postaviti prodajalcu primeren rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajši od 3 dni. Kupec sme odstopiti od pogodbe samo, če je prodajalcu dal primeren rok za izpolnitev njegovih obveznosti, prodajalec pa ni izpolnil svoje obveznosti niti v naknadnem roku. V primeru, da kupec odstopi od pravnih poslov, sklenjenih po teh splošnih prodajnih pogojih, je v odvisnosti od časa odpovedi dolžan plačati prodajalcu pogodbeno kazen v višini:
– 1 – 3 dni po prejemu potrditve naročila – 0 % prodajne cene izdelka,
– 4 – 7 dni po prejemu potrditve naročila – 20 % prodajne cene izdelka,
– 14 do 8 dni pred datumom odpreme – 70 % prodajne cene izdelka,
– 7 dni ali manj dni pred datumom odpreme – 90 % prodajne cene izdelka.

Pri naročilih na odpoklic za dobavo v določenih rokih, se po šestih mesecih od datuma potrditve naročila določi 14-dnevni dodatni rok, v katerem mora kupec prevzeti še neodpoklicano količino blaga, za katero se mu hkrati izstavi račun, ali pa se kupca pozove, da odstopi od naročila ter od naročnika zahteva nadomestilo škode v višini najmanj 50% od vrednosti blaga s pribitkom davka na dodano vrednost, razen v primeru, da naročnik izkaže manjšo škodo, če pa dobavitelj izkaže večjo škodo, je naročnik obvezan plačati razliko do višine škode. V primeru, da se po sklenitvi pogodbe izkaže, da plačilna nesposobnost kupca ogroža plačilo prodajalčevih računov, ima prodajalec diskrecijsko pravico do neizpolnjevanja dobav blaga ali nedobave blaga in izpolnitve storitev. Pravica do neizpolnjevanja dobav se ne uveljavi, če kupec izvede predplačilo ali zagotovi jamstvo zanj. Za plačilo ali jamstvo za plačilo se lahko kupcu določi primeren rok. Če naročnik v dodatno postavljenem roku ne izvede plačila ali ne zagotovi jamstva, je prodajalec upravičen do odstopa od pogodbe oziroma naročila. Razlogi za uporabo diskrecijske pravice morajo biti dokumentirani. Prodajalec ima pravico začasno zadržati dobavo blaga, v kolikor ima kupec zapadle in neplačane obveznosti do prodajalca iz prejšnjih dobav ali iz prevzetih / odstopljenih terjatev, vse dokler obveznosti niso poravnane. Kadar se termin za dostavo blaga podaljša na željo kupca ali pa pride do zamude pri prevzemu blaga, lahko prodajalec zaračuna kupcu dodatno nastale stroške kot so skladiščenje ali druge stroške oz. morebitno nastalo škodo. Stroški dodatnega skladiščenja se v primeru skladiščenja na lokaciji prodajalca zaračunajo kupcu v višini 5 % vrednosti računa. Prodajalec je upravičen do povračila celotne škode, če ta presega 5% vrednost računa. Prodajalec lahko s pisnim obvestilom kupcu prekine poslovno sodelovanje brez posledic, kar vključuje tudi že sprejeta naročila, v primeru:

a) če se pri kupcu uvede in / ali začne stečaj, prisilna poravnava ali likvidacija ali drug postopek prenehanja,
b) če kupec poskusi prenesti ali prenese korist iz poslov sklenjenih na podlagi teh splošnih prodajnih pogojev na tretjo stranko;
c) če je zmožnost kupca, da izvaja svoje obveznosti iz poslov, sklenjenih na podlagi teh splošnih prodajnih pogojev, ovirana s strani državnih, sodnih, upravnih organov območja;
d) če kupec stori bistvene kršitve katere koli od svojih obveznosti poslov sklenjenih na podlagi teh splošnih prodajnih pogojev;
e) če kupec spremeni kraj registracije in to vpliva na interes prodajalca;
f) če se kakorkoli spremeni lastniška struktura pri kupcu in to vpliva na interes prodajalca;
g) če prodajalec ne dosega namena iz poslov, sklenjenih na podlagi teh splošnih prodajnih pogojev.

7) Kraj dostave, kraj izpolnitve, prehod odgovornosti, pošiljanje, delne dobave

Dobave se izvajajo EXW tovarna v skladu z Incoterms 2010 – Skupina E/EXW, v kolikor ni dogovorjen drug kraj dobave (brez razkladanja). Kraj izpolnitve je – če ni dogovorjeno drugače – Maribor ali sedež podružnice oz. povezane družbe, če je le-ta navedena na potrditvi naročila. Odgovornost, povezana s predmetom dobave, preide v primeru dobave, ki je prosta voznine, z izročitvijo blaga na naročnika, špediterja ali prevoznika in sicer najkasneje takrat, ko blago zapusti našo tovarno ali skladišče. Izbira prevoznega sredstva ter prevozne poti je prepuščena naročniku in ta zanj odgovarja. Ne glede na zahtevo naročnika ali ne glede na sprejeto naročilo in pogodbo po kompletni dobavi blaga znotraj dogovorjenega dobavnega roka, je prodajalec upravičen izvesti dobavo v obliki delnih dobav. Dobavljeno blago mora kupec, ne glede na določbe teh splošnih prodajnih pogojev prevzeti tudi v primeru, če ima nebistvene pomanjkljivosti. V primeru, da je dobava blaga v zamudi iz razlogov, ki so izven kontrole prodajalca, preide odgovornost in riziko uničenja na kupca z dnem, ko prodajalec izda obvestilo, da so za dobavo izpolnjeni vsi pogoji. Prodajalec s tem dnem prevzema odgovornost, da blago in material ustrezno zavaruje na stroške kupca, in sicer do izročitve kupcu. V kolikor dobava blaga ni mogoča na predvideni način, ob predvidenem času in predvideni lokaciji je prodajalec pooblaščen, da opravi dobavo na ustrezen drugi način, stroški pa pri tem bremenijo kupca, pri čemer se lahko kupec predhodno izreče o drugem načinu dobave.

8) Cene

Prodajalčeve cene se razumejo kot bruto cene EXW tovarna vključno z embalažo, če ni drugače določeno glede embalaže, s pribitkom zakonsko določenega DDV, ki velja na dan dobave. Cene se določijo glede na veljavni bruto cenik, ki velja na dan sprejema naročila ali ponudbe ali pogodbe. Cene ne vključujejo carin, dajatev ali podobnih pristojbin. Stroški postavitve ali montaže – v kolikor ni dogovorjeno drugače – niso vključeni v navedene cene. V primeru, da se bodo cene od dneva potrditve naročila ali sprejema ponudbe dvignile zaradi povišanja vhodnih cen repromateriala ali energentov, je prodajalec upravičen, da svojemu blagu, ki ga ima na zalogi in so predvidene za dobavo kupcu ali so v fazi izvrševanja naročila, dvigne cene za enak procent kot se dvigne strošek vhodnega repromateriala ali energentov. Prodajalec se zavezuje, da bo ves čas trajanja sodelovanja zagotavljal kupcu konkurenčne pogoje sodelovanja. Cene za dobavljeno blago so veljavne le v primeru, če kupec sprejeme in dejansko prevzame količino blaga, ki je navedeno v naročilu, v nasprotnem primeru je prodajalec upravičen cene ustrezno povišati. V primerih, da so potrebne spremembe pri materialu, obliki ali izvedbi zaradi predložene spremenjene dokumentacije ali vzorcev s strani kupca, ki niso usklajeni z dejanskim stanjem ali so nepopolni lahko prodajalec razumno spremeni ceno tudi po sklenjeni pogodbi skladno z nastalimi stroški. Na zahtevo kupca bo prodajalec predstavil okoliščine, ki so povzročile povišanje cene.

9) Plačilni pogoji

Prodajalec se zavezuje izstaviti račun na naslov, ki je naveden na naročilu, in sicer za vsako dobavo posebej. Če ni pisno dogovorjeno drugače, računi zapadejo v plačilo v 30 dneh po izstavitvi računa v neto znesku brez odbitka. Pri prvem naročilu se dobava izvede pod pogojem predplačila ali plačila po povzetju, če ni drugače dogovorjeno. V primeru, da naročnik zamuja s plačilom, ima prodajalec pravico, da od datuma prekoračitve roka plačila do plačila zaračuna zamudne obresti v skladu s zakonodajo Republike Slovenije. V primeru da se zaradi zamude dokaže večjo škodo, lahko prodajalec zahteva ustrezno odškodnino. Prodajalec ima pravico, da s plačili kupca, ki odstopajo od plačnikovega opredeljenega obsega in terminskega plana plačil, zapira svoje terjatve na naslednji način po vrstnem redu: (1) od več zapadlih terjatev – terjatve z manj garancijami, (2) od več enako zavarovanih zapadlih terjatev – največje terjatve ter (3) od več enako visokih terjatev – najstarejše terjatve. Pri terjatvah enakega datuma sledi sorazmerni obračun. Če je naročnik poleg glavne terjatve dolžan poravnati še obresti in stroške, se s plačili zapirajo najprej stroški, nato obresti in potem še glavno terjatev. Plačilo mora biti izvedeno na tak način, da lahko prodajalec razpolaga s sredstvi že na dan zapadlosti računa. V primeru reklamacije je kupec dolžan plačati račun v delu, ki se nanaša na nesporno dobavljeno blago ali material ali izvedeno storitev.

10) Pridržek lastninske pravice

Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na dobavljenem blagu do poravnave vseh plačil po pogodbi in do poravnave vseh zapadlih in nezapadlih terjatev, ki izhajajo iz poslovnega odnosa z naročnikom. V primeru, da prodajalec z naročnikom posluje preko tekočega računa, si pridržuje lastninsko pravico do poplačila vseh odprtih postavk iz računa. V kolikor obstaja dogovor z naročnikom, da bodo prodajalčeve terjatve poplačane preko menic, se pridržek razširi tudi na unovčitev menice. V primeru zamude pri plačilu ali drugih bistvenih kršitvah pogodbe s strani kupca, zadevajoč pomembnejši del njegovih obveznosti, ima prodajalec pravico začasno zadržati blago. Izvajanje te pravice ne predstavlja odstopa do pogodbe, razen v primeru, da je to izrecno izjavljeno. Stroške, ki nastanejo zaradi zadržanja blaga ali vrnitve blaga od kupca k prodajalcu (predvsem stroške transporta in skladiščenja), nosi naročnik, pod pogojem, da se kupcu napove zadržanje ali vrnitev blaga v primernem roku. Blago, ki je vrnjeno ali zadržano pri prodajalcu se lahko uporabi ali predela ter z izkupičkom poravna prodajalčevo izgubo, v kolikor se uporabo ali predelavo blaga predhodno napove v opominu. V opominu mora biti naveden primeren rok, v katerem mora kupec izpolniti svoje obveznosti (do plačila ali druge obveznosti). Kupec je dolžan obzirno ravnati z dobavljenim blagom ter ga na lastne stroške zavarovati na novo vrednost proti škodi zaradi požara, poplave ali kraje. Če so potrebna vzdrževalna ali servisna dela, jih mora kupec pravočasno izvesti (ali naročiti njihovo izvedbo) na lastne stroške. Kupec ne sme zastaviti blaga, ki je bilo dobavljeno pred plačilom, ali blaga, ki naj bi bilo vrnjeno, ali prenesti zavarovanja zanj. V primeru zastavitve blaga ali drugih posegov s strani tretjih oseb je kupec dolžan prodajalca nemudoma pisno obvestiti, da bi lahko vložili ločitveno ali izločitveno tožbo po zakonodaji Republike Slovenije. V kolikor se sodnih in izvensodnih stroškov tožbe po zakonodaji Republike Slovenije ne da izterjati od tretje osebe, za nastalo izgubo jamči kupec. Za čas veljave pridržka lastninske pravice je prodajalec upravičen zavarovati na novo vrednost dobavljeno / vrnjeno blago za riziko uničenja iz naslova nevarnosti kraje, loma, požara, vode ali drugih razlogov v breme kupca, razen če kupec pred tovrstno dobavo dokaže, da ima sklenjeno zavarovanje, ki krije te rizike v času veljavnosti pridržka lastninske pravice. Kupec v času veljave pridržka lastninske pravice ne sme prodati ali zastaviti dobavljenega blaga ali materiala, niti odstopiti blago kot zavarovanje. V primeru kakršnekoli obremenitve (zaplemba itd.) s strani tretje stranke je kupec o tovrstnem posegu dolžan predhodno obvestiti prodajalca. V primeru razveljavitve naročila ali pogodbe, posebej zaradi neplačila, je prodajalec upravičen prevzeti dobavljeno blago na lokaciji kjer se blago nahaja, kupec pa ga je o lokaciji dolžan obvestiti in mu omogočiti prevzem brez nasprotovanja, v nasprotnem primeru mu je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 20% vrednosti dobave, v kolikor pa škoda presega 20% vrednosti dobave pa mu mora povrniti celotno škodo. Kupec sme dobavljeno blago v okviru svoje običajne poslovne dejavnosti prodati naprej ali odtujiti, pri čemer se kupec zavezuje, da s svojim odjemalcem ne bo imel sklenjene odstopne prepovedi terjatev, v nasprotnem primeru prodajalcu jamči za škodo. Kupec se zavezuje, ob potrditvi naročila in sklenitvi pogodbe odstopiti prodajalcu vse terjatve v višini končnega zneska fakture za dobavo (vključno z zakonsko določenim davkom na dodano vrednost), ki so zaradi preprodaje nastale v odnosu do odjemalcev ali tretjih oseb, pri tem pa je dolžan pisno obvestiti svoje odjemalce in ali tretje osebe, katerim je prodal blago. Če kupec posreduje blago skupaj s predmeti, ki niso v prodajalčevi lasti, brez ali po predelavi / mešanju, se terjatve do odjemalca odstopi samo v višini vrednosti blaga, za katerega se uveljavlja lastninska pravica. V primeru, da kupec in odjemalec poslujeta preko računa, se prehodno odstopljena terjatev nanaša tudi na priznani saldo. Kupec je tudi po odstopu terjatev pooblaščen za izterjavo odstopljenih terjatev. Prodajalčeva pravica do samostojne izterjave odstopljene terjatve ostane pri tem nedotaknjena. Prodajalec se obvezuje, da terjatev ne bo izterjeval, dokler naročnik izpolnjuje svoje plačilne obveznosti, ne zamuja s plačili in se ne nahaja v postopku zaradi insolventnosti ali kakšnem podobnem sodnem postopku oz. preneha s plačili. V zadnjem primeru lahko prodajalec zahteva, da mu kupec posreduje seznam odstopljenih terjatev ter njegovih dolžnikov, posreduje vse za izterjavo potrebne informacije in pripadajočo dokumentacijo ter dolžnike (tretje osebe) obvesti o odstopu terjatev. Če kupec dobavljeno blago, za katerega ni plačana kupnina in zanj velja pridržek lastninske pravice, predela ali preobrazi, se to vedno izvaja v skladu z navodili prodajalca. V primeru, da se dobavljeno blago predela skupaj s predmeti, ki niso v lasti prodajalca, pridobi prodajalec solastništvo na novem izdelku sorazmerno vrednosti dobavljenega blaga v odnosu do drugih predelanih predmetov v času predelave. Sicer se izdelki, nastali ob predelavi, obravnavajo enako, kot dobavljeno blago. V primeru, da se dobavljeno blago neločljivo pomeša z drugimi predmeti, ki niso v lasti prodajalca, pridobi prodajalec solastništvo na novem izdelku sorazmerno vrednosti dobavljenega blaga v odnosu do drugih predelanih predmetov v času pomešanja. Če se pri mešanju blago kupca smatra za glavno blago, velja dogovor, da naročnik na prodajalca prenese sorazmerno solastništvo. Kupec za prodajalca brezplačno hrani tako nastalo lastnino oz. solastnino. Za zavarovanje prodajalčevih terjatev do kupca, je kupec dolžan odstopiti prodajalcu tudi terjatve, ki so nastale v odnosu do tretje osebe zaradi povezave dobavljenega blaga z zemljiščem. Prodajalec se zavezuje, da na zahtevo kupca sprosti njemu pripadajoče garancije v kolikor vrednost prodajalčevih garancij prekorači vrednost terjatev za več kot 20%. Izbira garancij, ki naj bi bile sproščene, je prepuščena prodajalcu.

11) Kakovost blaga

Kakovost blaga bosta prodajalec in kupec ugotavljala na podlagi meril za kakovost proizvodov. Prodajalec jamči kupcu, da blago pri dobavi ustreza na ta dan veljavnim tehničnim normam in je brez pomanjkljivosti, ki bi nastale zaradi izvedbe, ki ne ustreza specifikaciji, neprimernega materiala ali slabe obdelave Kakovost blaga in njegova skladnost s tehnično dokumentacijo se dokazuje z ustreznimi dokumenti. Blago, ki mora zadostiti zahtevam glede varnosti in zaščite zdravja in okolja in zanj veljajo evropske direktive mora biti označeno z oznako CE. Prodajalec se zavezuje, da bo istovrstno dobavljeno blago izenačeno oziroma bo imelo enake lastnosti v okviru celotne dobave in dobavah, ki sukcesivno sledijo, pod pogojem, da izvirajo iz istega naročila.

12) Garancija, reklamacije, zastaranje reklamacij

Garancija velja 12 mesecev od predaje končnemu uporabniku, vendar največ 18 mesecev od dneva odpreme od prodajalca. Očitne pomanjkljivosti je potrebno prodajalcu javiti pisno takoj, oz. ne kasneje kot v osmih dneh po prejemu blaga. V primeru, da tega obvestila prodajalec ne prejme, so vse reklamacije v zvezi s tovrstnimi pomanjkljivostmi izključene. V ostalih primerih veljajo zakonsko določene dolžnosti pregleda kupljenega blaga in opominjanja. Zastaralni rok za reklamacije začne teči od datuma dostave blaga in znaša za vse blago (nove, rezervne in servisne dele) 12 mesecev. Pri pomanjkljivem blagu se po presoji prodajalca v primernem roku odpravijo nepravilnosti ali pa blago zamenja. V primeru, da odprava pomanjkljivosti ali nadomestna dobava ne uspe, ali pa se odpravo pomanjkljivosti in nadomestno dobavo zavrne ali prestavi za nerazumno dolgo obdobje, lahko kupec zahteva odškodnino, znižanje cene ali razveljavitev pogodbe. Zamenjani in ali vrnjeni deli preidejo v last prodajalca. Prodajalec ne garantira za pomanjkljivosti, nastale zaradi običajne obrabe ali izrabe, nepravilne uporabe, nezadostne zavarovanosti ali uporabe napačne opreme in pomanjkljivosti, pri katerih je izključeno jamstvo. Prodajalec ni odgovoren iz naslova reklamacijskih in jamčevalnih zahtevkov, če ti zahtevki temeljijo na napakah, ki izvirajo iz nepravilne ali neustrezne uporabe blaga, nepravilne montaže blaga, naključja, nenamenske uporabe, malomarne uporabe, vzdrževanja, neprimerne druge opreme v katero je blago vgrajeno ali vezano, napačnih konstrukcijskih rešitev kupca, neustrezne lokacije uporabe, ali iz kemičnih, električnih, elektronskih vplivov na blago. Ni dolžnost prodajalca, da preveri ustreznost naprav, ki se jih dobavlja, glede na namen in način uporabe, ki prodajalcu praviloma ni znan, ter v zvezi s tem zavrača vsakršno odgovornost. Prav tako prodajalec ne jamči za nebistvena odstopanja od dogovorjene kakovosti ob minimalnem vplivu na uporabnost blaga. V primeru, da kupec ali tretja oseba sam izvaja spremembe ali popravila na našem blagu (lahko, ne pa izključno kot blago, so smatrane naprave, izdelki, deli naprav) je prodajalec prost odgovornosti. Prodajalec jamči za popravila in rezervne dele v enakem obsegu kot za prvotni predmet dobave, vendar samo znotraj garancijskega roka za slednjega. Prodajalec ne jamči za pravne napake na dobavljenem blagu. Kupec se zavezuje v primeru pogojnega prevzema blaga in reklamacije ravnati z blagom skladno s splošnim pravnim načelom dobrega gospodarja. V času reklamacije je kupec dolžan prodajalcu na njegovo zahtevo omogočiti pregled reklamiranega blaga, prevzem blaga in pregled dokaznih dokumentov. Do prevzema reklamiranega blaga kupec v celoti trpi nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja stvari.

13) Embalaža in pakiranje

Prodajalec mora, če ni drugače dogovorjeno, blago strokovno zapakirati, označiti in odpremiti v skladu s pravili stroke ali pa na zahtevo Kupca izdelati in predstaviti predlog embaliranja ter etiketiranja, ki ga Kupec predhodno potrdi. Odgovornost za poškodbe dobavljenega blaga zaradi pomanjkljive ali napačne embalaže za primer, ko embalažo določi kupec, v celoti nosi Kupec. Če cena blaga ne vsebuje embalaže, jo je Prodajalec dolžan posebej navesti na računu. V primeru vračljive embalaže, cena ne vključuje embalaže. Kupec je dolžan vračati Prodajalcu vračljivo embalažo na njegove stroške .

14) Odškodninsko jamstvo / Omejitev jamstva

V kolikor v nadaljevanju ni določeno drugače, so nadaljnji zahtevki kupca – ne glede na pravni razlog – izključeni. Prodajalec ne jamči za škodo, ki ni nastala neposredno na predmetu dobave, še posebej ne za škodo zaradi izgube dobička ali drugo premoženjsko škodo naročnika. Prodajalec prevzema odgovornost samo v primeru, da je namerno zamolčal pomanjkljivost.

15) Promocija in pospeševanje prodaje

Prodajalec bo za blago, ki je predmet naročil, zagotovil kupcu ustrezno dokumentacijo in druge materiale za pospeševanje prodaje in informiranje končnega kupca, in sicer: prospekte, kataloge, tehnično dokumentacijo.

16) Zaupne informacije

Zaupne informacije, ki se izmenjujejo med prodajalcem in kupcem vključujejo, niso pa omejene na, finančne podatke, poslovne načrte in strategije, poslovne operacije in sisteme, trgovske skrivnosti ter informacije v zvezi s prodajnimi zastopniki, zaposlenimi, strankami in prodajalci ali tehnologijo dobavitelja, kot so na primer sistemi, odkritja, inovacije, izboljšave, raziskave, razvoj, know[1]how, modeli, specifikacije produkta, programska oprema, kode, sheme, osnutki, prototipi, naprave, strojna oprema, tehnična dokumentacija in proizvodni procesi. Prodajalec je upravičen posredovati podatke o kupcu tretjim osebam za potrebe svoje promocije in v kolikor to zahteva področna zakonodaja, posebej pa je prodajalec upravičen podatke o kupcu uporabljati in posredovati zavarovalnicam, bankam in drugim finančnim organizacijam.

17) Varovanje zaupnih in drugih podatkov

Kupec ne sme razkriti, razširjati ali objaviti zaupnih in drugih informacij, ki jih je prejel v času pogajanj s prodajalcem o sklenitvi ali realizaciji poslovnega sodelovanja, katerikoli fizični ali pravni osebi, brez predhodnega prodajalčevega pisnega soglasja, razen svojim zaposlenim, ki so zavezani k ravnanju v skladu s temi določili, prav tako kupec ne sme uporabljati zaupnih informacij za kakršenkoli drug namen. Kupec soglaša, da bo pri preprečevanju kakršnihkoli nepooblaščenih razkritij zaupnih informacij ravnal z razumno mero skrbnosti, v nobenem primeru pa z manjšo mero skrbnosti, kot jo uporablja pri varovanju svojih najbolj zaupnih informacij.

18) Vračilo blaga

Serijske izdelke lahko po predhodnem dogovoru prodajalec vzame nazaj samo v primeru, da so bili dobavljeni pred manj kot tremi meseci od pisne zahteve za vrnitev, blago vključno z embalažo se mora nahajati v brezhibnem in za prodajo primernem stanju, kupec pa ga vrne na lastne stroške ter pod pogojem, da kupec prizna prodajalcu stroške vračila v pavšalni višini 20% fakturirane dobave, kar se upošteva pri izdaji dobropisa.

19) Kompenzacija in zadržanje

Kupec sme kompenzirati zgolj nesporne oz. pravno veljavne terjatve.

20) Pogodbena kazen

Kupec ni upravičen do pogodbene kazni za primer zamude ali nepravilne izpolnitve prodajalca.

21) Uzance

Uzance za blagovni promet in gradbene uzance so s temi pogoji izključene.

21) Reševanje sporov, sodna pristojnost in veljavno pravo

V primeru dvoma se pri razlagi določil teh pogojev uporabljajo določila INCOTERMS 2010. Za vse, kar ni dogovorjeno v teh pogojih, veljajo določila Obligacijskega zakonika ter drugi in podzakonski predpisi Republike Slovenije Pogodbena razmerja, sklenjena po teh splošnih pogojih, se presojajo po pravu Republike Slovenije. Za reševanje spora pred sodiščem je pristojno sodišče v Mariboru. Maribor, 01.05.2011

WEB APLIKACIJA

On-line izbor gonil

WEB KATALOG

Prelistajte naš katalog

PRODAJNA MREŽA

Kje smo

Kontaktni obrazec